Explore other members at SCBWI

Eileen Mayo
Author, Illustrator
Kiah Thia
Author, Illustrator, Other
Melissa Tison
Author, Illustrator, Librarian
N. McConkey
Author, Illustrator
Kate Woodle
Author, Illustrator
Chloe Nelson
Author, Illustrator
Meg Auchenbach
Author, Illustrator